„ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA UN PRAKTISKO MĀCĪBU NODROŠINĀŠANA JELGAVAS TEHNIKUMA IZGLĪTOJAMAJIEM”
001JTLOGO

 LV 

  EN 


Sākums Iepirkumi Cenu aptaujas „ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA UN PRAKTISKO MĀCĪBU NODROŠINĀŠANA JELGAVAS TEHNIKUMA IZGLĪTOJAMAJIEM”
„ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA UN PRAKTISKO MĀCĪBU NODROŠINĀŠANA JELGAVAS TEHNIKUMA IZGLĪTOJAMAJIEM”

Jelgavas Tehnikums

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties tirgus izpētē par līguma piešķiršanas tiesībām

 

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA UN praktisko mācību nodrošināšana jelgavas tehnikuma izglītojamajiem

 Šīs cenu aptaujas mērķis ir noskaidrot piedāvājumu ar zemāko cenu vietējā sadarbības partneru tīklā Jelgavas Tehnikuma izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma un praktisko mācību nodrošināšanai.

 

1.Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Jelgavas Tehnikums

Adrese

Pulkveža O. Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001

Reģ. Nr.

90000041031

Kontaktpersona

Direktore Janīna Rudzīte mob. 28306437

Darba laiks

Pirmdiena
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena

Piektdiena

 

 

no 08.00 līdz 17.00

 

2. Iepirkuma (cenu aptaujas) identifikācijas Nr. JT 2017/1

3. Zemsliekšņa iepirkuma (tirgus izpēte) nepieciešamības apzināšanās datums: 05.07.2017.

4. Iepirkuma priekšmets: ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un praktisko mācību nodrošināšana Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem. 

5. Noteikta cena: kopējā līgumcena, par kuru tiks slēgta Vispārīgā vienošanās ir:

5.1. nomas maksa par telpām ir - EUR 353.22 (trīs simti piecdesmit trīs eiro 22 centi) mēnesī, ieskaitot PVN;

5.2. nomas maksa par aprīkojumu ir noteikta EUR 391.77 (trīs simti deviņdesmit viens eiro 77 centi) mēnesī (PVN netiek piemērots).

6.Precīzs ēdināšanas pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

7. Līguma izpildes termiņš: 1 (viens) mācību gads no 01.09. 2017. līdz 30.06.2018.

8. Līguma izpildes vieta: Nodrošina pakalpojumu Pulkveža O. Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001.

9.Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:

9.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

9.2. Pretendents ir reģistrēts pārtikas apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.3. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā, ko viņš apliecina iesniegtajā piedāvājumā (vismaz viena atsauksme par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu 100 personām dienā).

9.4. Pieredze praktiskās apmācības veikšanā (līguma kopija par prakses nodrošināšanu).

10.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

10.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

10.2. kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

10.3. kandidāts nav iesniedzis uzaicinājuma 11.punktā pieprasītos dokumentus;

10.4. pretendenta piedāvātā kopēja līgumcena vai līgumcena kādā no daļām pārsniedz paredzamo līmeni;

10.5. Pretendentam nodokļu parāds pārsniedz 150.00 eiro.

 11.Pretendentu iesniedzamie dokumenti:

11.1. Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā norādītajai formai;

11.2. Finanšu - tehniskais piedāvājums:

11.2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām;

11.2.2. Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

12. Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.

13. Piedāvājums iesniedzams līdz 10.jūlijam plkst. 14:00 pēc adreses Pulkveža O. Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001 vai elektroniski.

  

   Pielikumā:

1. Pieteikuma forma;
2. Tehniskā specifikācija;
3. Tehniskā – ēdienkartes paraugs;
4. Finanšu – tehniskais piedāvājums;
5. Līguma projekts.

 

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016