Lai iepazītos ar Jelgavas tehnikuma piedāvātajām izglītības iespējām pieaugušo apmācībā, viesi tika iepazīstināti ar iestādes īstenotajām profesionālās izglītības programmām, tai skaitā arī ieslodzījuma vietās. Ieslodzījuma vietās strādājošajiem pedagogiem jārēķinās ar īpašiem darba apstākļiem, jābūt pietiekoši profesionāliem, lai nodrošinātu izglītības sistēmas prasībām atbilstošu izglītības līmeni īstenojot programmas īpašai mērķa grupai.
Lai sniegtu plašāku ieskatu par Latvijā šobrīd notiekošo darbu ar bēgļiem, patvēruma meklētājiem un migrantiem tika organizētas vairākas tikšanās ar iestādēm, kas strādā šajā jomā.


Tikšanās NVO “Drošā māja”

Tikšanās notika organizācijas telpās Rīgā, piedaloties organizācijas vadītājai Sandrai Zalcmanei un vadītājas vietniecei Guntai Vīksnai. Organizācija sniedz atbalstu jau vairāk kā desmit gadus – cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā, strādājot ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem. Kopš 2016.gada organizācija darbojas kā informācijas centrs migrantiem, sniedzot juridiskas konsultācijas, konsultē arī sociālos darbiniekus un pedagogus, kas strādā ar mērķa grupu. Viesus no Zviedrijas īpaši interesēja organizācijas sagatavotie materiāli migrantiem, kā arī metodes ar kādām tiek nodrošināta valodas apmācība.


Mucenieki

Tikšanās tika organizēta ar patvēruma meklētāju centra vadītāju Pēteri Grūbi, kurš informēja par uzturēšanās kārtību centrā, patvēruma meklētājiem sniegto atbalstu un piedāvātajiem dzīves apstākļiem Vizītes laikā centrā uzturējās ~ 60 personas, galvenokārt no bijušajām Padomju Savienības valstīm. Centrā tiek nodrošinātas telpas dzīvošanai, nepieciešamības gadījumā pieejama medicīniskā palīdzība (ģimenes ārsts), tiek nodrošinātas telpas valodu apmācību kursiem, pieejama informācija par sociālā atbalsta iespējām. Vidējais personu uzturēšanās ilgums centrā ir 4-5 mēneši, kas nepieciešams atbildes saņemšanai par uzturēšanās atļaujas vai bēgļa statusa piešķiršanu vai noraidīšanu.


Jelgavas Amatu vidusskola

Ļoti sirsnīgi viesi tika uzņemti Jelgavas Amatu vidusskolā, kur bija iespēja uzzināt, kā praktiski notiek personu ar alternatīvo statusu iekļaušana profesionālās izglītības sistēmā. Bija iespēja tikties gan ar audzēkņiem, kas iegūst profesiju, gan ar pasniedzējiem, kuri ar jauniešiem strādā ikdienā. Vizītes laikā bija iespēja iepazīties ar prasmēm, ko jaunieši praktiski apguvuši mācību laikā, un uzzināt viņu domas par kvalifikācijas eksāmeniem, kas būs šī gada vasarā.


Sabiedrības integrācijas pārvalde

Viesi no Zviedrijas pārstāv privātu bezpeļņas organizāciju, tāpēc interesanti bija iepazīties ar Jelgavas pašvaldības sniegto atbalstu integrācijas jomā. Pārvaldes vadītāja Ilga Antuža iepazīstināja ar pašvaldības aktivitātēm atbalstot mazākumtautību biedrības, gan finansiāli, gan nodrošinot nepieciešamās telpas tikšanās reizēm, mēģinājumiem, gan atbalstot iesaistīšanos pilsētas pasākumos. Bija iespēja vērot, kā pasākumiem gatavojas Ukraiņu kultūras biedrība “Džerelo”, bet īpašu interesi izraisīja pārvaldes telpās izveidotā rotaļlietu bibliotēka, kurā ir iespēja uz laiku aizņemties rotaļlietas vai galda spēles.

Publicēšanas datums 28/02/2018

{gallery width=500 height=350 alignment=center slider=boxplus.transition animation=3000}jav/fotogalerija/2017-2018/ziedri-febr2018{/gallery}