001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Dienesta viesnīcas kārtības noteikumi īrniekiem-izglītojamajiem

Dienesta vīcaskārtības noteikumi īrniekiem-izglītojamajiem

Izstrādāti saskaņā Latvijas Republikas Ministra Padomes 1993.g.26.aprīļa lēmumu Nr.212 „Par dienesta viesnīcas lietošanas noteikumiem” un MK noteikumiem Nr.137 2000.g.11.aprīļa „Higiēnas prasības dienesta viesnīcām”.

 

1.Vispārīgie noteikumi

 

1.1. Dienesta viesnīcu var izmantot Jelgavas Tehnikuma izglītojamie, kuriem nepieciešams, uz mācību laiku un uz prakses laiku, noslēdzot „Izglītojamā īres līgumu”.

1.2. Īrniekam vietu ierāda dienesta viesnīcas vadītāja, slēdzot ar īrnieku īres līgumu, kuru paraksta no vienas puses audzēknis (ja ir nepilngadīgs, tad arī paraksta vecāks vai aizbildnis) un no otras puses-direktore un dienesta viesnīcas vadītāja.

1.3. Katram īrniekam telpas un mīkstais inventārs tiek nodots lietošanā saskaņā ar nodošanas-pieņemšanas aktu, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.4. Īres un komunālo pakalpojumu maksa par kārtejo mēnesi ir noteikta pamatojoties uz 2013.gada 10.decembra (prot. Nr.66 12.§) Ministru kabineta noteikumiem Nr.1438 „Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādis izglītojamiem, kuri mācās no valsts budžeta finansētajās izglītības programmās”. Pamatojoties uz izglītojamā iesniegumu, katru mēnesi no stipendijas tiek ieturēta īres maksa par dienesta viesnīcu.

1.5. Bāreņiem un bērniem bez vecāku gādības palikušajiem īres maksa par dienesta viesnīcu netiek ieturēta (pamatojoties uz MK Nr.857).

1.6. Īrnieks, saņemot īrētās istabas atslēgu no 1.stāva dežuranta, uzrāda izglītojamā apliecību. Izejot no dienesta viesnīcas īrētās istabiņas, atslēga jānodod 1.stāva dežurantam.

1.7. Dienesta viesnīca slēgta no 820-1125 un no plkst. 2300 līdz 600 . Īrniekam dienesta viesnīcā jāierodas līdz plkst. 2200. Nepilngadīgs īrnieks nedrīkst atrasties ārpus dienesta viesnīcas pēc plkst. 22 00 bez vecāku atļaujas. Ja nepilngadīgs īrnieks dienesta viesnīcā neatrodas plkst. 22 00, nekavējoties tiek ziņots vecākiem.

1.8. Atstājot dienesta viesnīcu uz vienu vai vairākām naktīm un atgriežoties kādā no mācību nedēļas dienām (izņemot piektdienu), nepilngadīgais īrnieks rakstiski informē dienesta viesnīcas vadītāju un dienesta viesnīcas skolotāju,kā arī jāizrakstās pie dienesta viesnīcas dežuranta.

1.9. Sestdienās,svētdienās un svētku dienās uzturēšanās dienesta viesnīcā nav paredzēta. Nepieciešamības gadījumā par palikšanu dienesta viesnīcā brīvdienās (sestdienās,svētdienās) īrnieks saskaņo ar dienesta viesnīcas vadītāju. Nepilngadīgs īrnieks bez vecāku parakstīta iesnieguma palikt brīvdienās nedrīkst.

1.10. Izbraucot uz mājām un atgriežoties dienesta viesnīcā, īrnieks piereģistrējas pie dežuranta.

1.11. Pirms došanās mājās uz brīvdienām, istaba ir jāatrāda dienesta viesnīcas skolotājam vai dienesta viesnīcas vadītājai (traukiem jābūt tīriem,atkritumiem iznestiem).

1.12. Par dienesta viesnīcas inventāra un iekārtu bojāšanu, pazušanu materiāli ir atbildīgs īrnieks. Par sabojāto inventāru sastāda aktu. Zaudējumi vainīgajai personai jāatlīdzina 10 dienu laikā no brīža, kad parakstīts akts un informē izglītojamā vecākus vai aizbildņus. Ja radušies koplietošanas telpu un inventāra tīši bojājumi,un atbildīgo nevar atrast, tad to sedz attiecīgā stāva iemītnieki.

1.13. Dienesta viesnīcā drīkst ierasties ne ātrāk kā dienu pirms mācībām.

1.14. Pirms mācību gada sākuma īrnieki tiek iepazīstināti ar dienesta viesnīcas kārtības noteikumiem, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumiem un ar savu parakstu apliecina kārtības nosacījumu ievērošanu.

1.15. Ja īrnieks vēlas lauzt dienesta viesnīcas līgumu, pie dienesta viesnīcas vadītājas ir jāraksta iesniegums. Iesniegumu paraksta grupas audzinātājs un, ja izglītojamais ir nepilngadīgs, arī vecāks.

1.16. Izīrētājam ir tiesības īrniekus,ja nepieciešams,pārcelt uz citām dzīvojamām istabām.

1.17. Dienesta viesnīcas dzīvojamās telpas katru dienu sakārto un uzkopj attiecīgās telpas īrnieki. Sanitāros mezglus sakārto un uzkopj telpu īrnieki atbilstoši iepriekš sastādītajam grafikam, kas novietots visiem redzamā vietā.

1.18. Telpu uzkopšanu uzrauga,kontolē un ar atzīmi novērtē dienesta viesnīcas skolotājas no plkst.1900-2100 un dienesta viesnīcas vadītāja,nepieciešamības gadījumā piedalās arī ievēlētie stāvu vecāki.

1.19. Katrs īrnieks, atrodoties dienesta viesnīcā, ir personīgi atbildīgs par izīrētajā istabiņā notiekošo jebkurā diennakts laikā.

1.20.Dienesta viesnīcas darbinieki ir tiesīgi bez īrnieku klātbūtnes ieiet izīrētajās telpās,lai pārbaudītu telpas stāvokli,higiēnas prasību ievērošanu,kā arī vai izglītojamais atrodas istabā.

1.21.Atgriešanās dienesta viesnīcā no skolas pēc mācību nodarbību beigām saskaņā ar stundu sarakstu vai rakstisku atļauju no skolotāja vai direktora vietnieka.

1.22.Tehnikuma teritorijā personīgās automašīnas drīkst novietot tikai ar Jelgavas Tehnikuma direktores atļauju,

 

2.Īrnieka pienākumi un tiesības.

2.1. Ievērot „Kārtība higiēnas prasībām dienesta viesnīcas īrniekiem - izglītojamiem”, „Kārtība īrniekiem-izglītojamiem dienesta viesnīcas virtuves izmantošanai”, „Elektriskās plīts lietošanas instrukcija”, „Dienesta viesnīcas īrniekiem ugunsdrošības noteikumi” un „Dienesta viesnīcas īrniekiem elektroietaišu un elektroiekārtu lietošanas noteikumi īrnieku istabās”.

2.2. Rūpēties par savu veselību, ieverot personīgo higiēnu, būt kulturālam, pieklājīgam un disciplinētam, paaugstināt savu kultūras līmeni. Piedalīties dienesta viesnīcas pasākumos.

2.3. Katrs īrnieks uzturas tajā stāvā, kurā atrodas īrētā istaba.

2.4. Ienākšanai un iziešanai no dienesta viesnīcas izmanto durvis.

2.5. Katram īrniekam piedalīties dienesta viesnīcas dežūrdarbos tīrības un kārtības uzturēšanai koplietošanas telpā-virtuvē pēc iepriekš dienesta viesnīcas skolotāju sastādīta grafika.

2.6. Īrnieku var apmeklēt izglītojamā māte, tēvs, aizbildņi, brāļi, māsas, vecmāmiņas, vectēvi, uzrādot personas dokumentu dienesta viesnīcas 1. stāva dežurantam, kurš veic ierakstu „Jelgavas Tehnikuma dienesta viesnīcas viesu grāmatā” par apmeklējuma laiku.

2.7. Par naudas un vērtīgu lietu uzglabāšanu īrētajā istabā atbild pats īrnieks.

2.8. Pēc saimniecības vadītājas, dienesta viesnīcas vadītājas, dienesta viesnīcas skolotāju, grupas audzinātāja, policijas pieprasījuma, jāatver īrētās istabas durvis.

2.9. Mācību semestra beigās vai dodoties mācību praksē nodot noliktavas pārzinei dienesta viesnīcas gultas veļu, mīksto inventāru un dienesta viesnīcas vadītājai sakārtotu īrēto istabu.

2.10. Ievērot un izpildīt direktora, direktora vietnieku, saimniecības vadītājas un dienesta viesnīcas vadītājas informatīvos paziņojumus.

2.11. Gultas veļa jāmaina divas reizes mēnesī (1.un 15.ajā datumā).

2.12. Ievērot dienesta viesnīcas dienas režīmu:

700 – 800 celšanās, rīta higiēna

līdz 820 īrnieki atstāj dienesta viesnīcu un dodas uz mācībām

830 – 1500 mācības skolā

1500 – 1700 konsultācijas, mācības, treniņi, brīvais laiks,

1700 – 1900 gatavošanās mācību stundām

1900 – 2200 brīvais laiks, istabu un koplietošanas telpu uzkopšana,pārbaude

2200 – 2250 īrnieku pārbaude

2230 – 2250 gatavošanās naktsmieram

2300 – 700 naktsmiers, kura laikā jāievēro klusums.

2.13. Dienesta viesnīcā dzīvojošie zēni drīkst apmeklēt meiteņu istabiņas un meitenes drīkst apmeklēt zēnu istabiņas tikai ar dienesta viesnīcas skolotāja atļauju no plkst. 1600 - 2100.

2.14. Nav atļauts :

2.14.1. patvaļīgi mainīt īrētās istabas atslēgu vai pāriet dzīvot bez saskaņošanas uz citu istabiņu;

2.14.2. patvaļīgi mainīt inventāru atrašanās vietu;

2.14.3. bojāt koplietošanas telpu inventāru un inventāru, kas saņemts ar „Īrētās istabas nodošanas - pieņemšanas aktu”;

2.14.4. smēķēt dienesta viesnīcā un tas teritorijā (pamatojoties uz grozījumiem likumā „Par tabakas izstrādājumu realizāciju, reklāmu un lietošanas ierobežošanu”11. pants 2005. gada 24. februārī);

2.14.5. ienest, lietot un izplatīt alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas, cigaretes, ūdenspīpi dienesta viesnīcas telpās un atrasties šo vielu iedarbības stāvoklī dienesta viesnīcas telpās. Ieejot dienesta viesnīcā (uz aizdomu pamata) dienesta viesnīcas darbinieki drīkst veikt personīgo lietu un somu kontroli, lai pārliecinātos par to saturu. Domstarpību par alkoholisko dzērienu lietošanas gadījumā dienesta viesnīcas skolotāji vai dienesta viesnīcas vadītāja ir tiesīgi veikt izelpas pārbaudi izmantojot alkometru (testēts);

2.14.6. ienest un uzglabāt viegli uzliesmojošas un viegli sprāgstošas vielas, izgatavot dažādas sprāgstvielas, visa veida ieročus;

2.14.7. lietot elektriskās plītiņas, sildītājus, mikroviļņu krāsnis (pārkāpumu gadījumā elektriskās ierīces sastādot aktu, tiek atsavinātas līdz mācību gada beigām) īrētajā istabiņā;

2.14.8. dedzināt sveces, vīrakus un citas uzliesmojošas vielas;

2.14.9. mainīt telpu noformējumu (līmēt, zīmēt, aprakstīt vai piespraust pie istabas sienām, durvīm, mēbelēm uzlīmes, plakātus u.c.);

2.14.10. laikā no plkst.2300 līdz plkst.700 veikt jebkāda veida darbību, kas rada troksni un pārsniedz attiecīgajā diennakts stundā noteikto akustiskā trokšņa pieļaujamo normatīvu vai vides trokšņa robežlielumu, t. sk. nespēlēt mūzikas instrumentus, neatskaņot audio ierakstus, neklausīties radio vai citas ierīces, ja tas var traucēt vai apgrūtināt citus īrniekus, un skaņa ir dzirdama ārpus iznomātām telpām. Pārējā diennakts laikā īrnieka radītais troksnis nedrīkst traucēt citus īrniekus un dienesta viesnīcas darbiniekus;

2.14.11. spēlēt azarta spēles;

2.14.12. piegružot telpas ar atkritumiem, sērkociņiem, saulespuķu seklam u.c., spļaut uz grīdas, lietot lamu vārdus. Atkritumus mest ārā pa logu, novietot virtuvēs vai citās koplietošanas telpās;

2.14.13. uzturēties cita īrnieka istabā un stāvā neatļautos laikos;

2.14.14. nodot īrējamo istabas atslēgu citām personām;

2.14.15. turēt mājdzīvniekus un velosipēdus;

2.14.16. dienesta viesnīcas telpās pārvietoties ar skrituļslidām un skrituļdēļiem;

2.14.17. novietot uz ārējām palodzēm priekšmetus, neizkārt tos logos;

2.14.18. turēt istabiņās bojātus produktus, netīrus traukus, netīras drēbes un apavus;

2.14.19. bez attaisnojoša iemesla mācību stundu laikā atrasties dienesta viesnīcā;

2.14.20. slimam atrasties dienesta viesnīcā;

2.14.21. īrniekam, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu, nakts laikā atrasties ārpus dienesta viesnīcas telpām;

2.14.22. piesavināties, aiztikt vai bojāt citu īrnieku mantas;

2.14.23. fiziski vai vārdiski aizskart citus īrniekus un dienesta viesnīcas darbiniekus;

2.14.24. apmeklēt nakts pasākumus mācību laikā.

2.14.25.sēdēt uz palodzēm pie atvērta loga,kā arī sarunāties,izliecoties pa logu.

2.14.26.mainīt pašiem lampās spuldzes.

2.15. Ar savu uzvedību netraucēt pārējiem dienesta viesnīcas īrniekiem.

2.16. Ar cieņu izturēties pret citiem īrniekiem, viesnīcas skolotājiem un viesnīcas darbiniekiem.

2.17. Pārbaudes laikā (no plkst.2200-2300) jābūt visiem īrniekiem savās istabās.

2.18. Dzīvojamo telpu, priekštelpu un sanitāro mezglu (duša un WC) uzturēt tīru un sakoptu, ne retāk kā reizi diennaktī jāveic telpu uzkopšana ar atbilstošiem tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem. Atkritumi jāiznes katru vakaru.

2.19. Uzmanīgi pārvietoties pa kāpnēm.

2.20. Ekonomiski un lietderīgi izmantot energoresursus un komunālos pakalpojumus.

2.21. Izejot no istabas uz mācībām vai aizbraucot mājās, istabiņā jāaizver logs, jāizslēdz apgaismojums un citas elektriskās elektroierīces, izņemot ledusskapjus, un atslēga jānodod viesnīcas dežurantam.

2.22. Papildus elektroiekārtu lietošana jāsaskaņo ar dienesta viesnīcas vadītāju, piereģistrējot personīgo inventāru.

2.23. Informēt dienesta viesnīcas dežurantu, dienesta viesnīcas skolotāju, direktora vietnieci audzināšanas jomā un dienesta viesnīcas vadītāju par novērotajiem kārtības noteikumu pārkāpumiem dienesta viesnīcā.

2.24. Tiesības:

2.24.1. lietot nodotās dzīvojamās telpas, inventāru un koplietošanas telpas tām paredzētajiem mērķiem;

2.24.2. iesniegt priekšlikumus sadzīves apstākļu uzlabošanai;

2.24.3. izmantot koplietošanas telpas-virtuvi,veļas mazgāšanas telpu, ievērojot noteiktās prasības;

2.24.4. ziņot par konstatētajiem bojājumiem;

2.24.5. dzīvot drošu, mierīgu dzīvi dienesta viesnīcā;

2.24.6. iesaistīties dienesta viesnīcas dežurantu pienākumu veikšanā;

2.24.7. piedalīties dienesta viesnīcā organizētajos pasākumos un to organizēšanā.

 

3. Noslēguma jautājumi

 

3.1. Higiēnas prasību ievērošanu pārbauda dienesta viesnīcas vadītāja, direktora vietnieks audzināšanas jomā un dienesta viesnīcas skolotājs.

3.2. Ar „Kārtības noteikumiem dienesta viesnīcā īrniekiem - izglītojamiem” un „ Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumiem” iepazīstina īrniekus un viņu vecākus vai aizbildņus, slēdzot „Izglītojamā dienesta viesnīcas īres līgumu”, un ar parakstu īrnieks apliecina, ka iepazinies un ievēros minētās kārtības.

3.3. Ja īrnieks-izglītojamais neievēro „Kārtības noteikumus dienesta viesnīcas īrniekiem-izglītojamiem” un „Izglītojamā dienesta viesnīcas īres līguma” paredzētos nosacījumus,raksta paskaidrojumu un tam iestājas atbildība:

  • pirmajā reizē-mutisks aizrādījums no dienesta viesnīcas vadītājas vai skolotājas,
  • otrajā reizē-ziņojums Jelgavas Tehnikuma direktora vietniecei audzināšanas jomā,
  • atkārtotu pārkāpumu gadījumā tiek rakstīts rīkojums,kurā izteikts rājiens,brīdinājums vai atskaitīšana no dienesta viesnīcas,laužot īres līgumu uz 1nedēļu,2 nedēļām,mēnesi vai uz visu mācību gadu.

3.4.Izīrētājam ir tiesības īres līgumu lauzt vai nepagarināt,ja:

  • īrnieks neievēro telpu tīrību un uzkopšanu,
  • ir izteikti vismaz divi rājieni par vienu un to pašu noteikumu neievērošanu,
  • regulāri nenakšņo un neatrodas dienesta viesnīcā.

3.5. Dienesta viesnīcas darbinieki ir tiesīgi lemt par policijas izsaukšanu iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu gadījumos un citu glābšanas dienestu izsaukšanu ekstremālās situācijās, nepieciešamības gadījumos sazinoties ar administrāciju un audzēkņa (-u) vecākiem.

3.6. Konfiscētās mantas tiek atgrieztas mācību gada beigās.

3.7.Izglītojamajiem, kuri atskaitīti no dienesta viesnīcas par kārtību noteikumu pārkāpumu,ieeja dienesta viesnīcā liegta.

3.8. Dienesta viesnīcas gaiteņos un teritorijā ir uzstādītas videonovērošanas kameras.

 

 

Kārtības noteikumi dienesta viesnīcā īrniekiem - izglītojamiem” un „Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” izlikti dienesta viesnīcas 1.,2.,3.,4.,5. stāvā.

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016