001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Stipendiju piešķiršanas kārtība (30.08.2018.)

APSTIPRINĀTS
ar Jelgavas Tehnikuma
direktores 2018.gada 30.augusta
rīkojumu Nr.1-8/293

 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Stipendiju piešķiršanas kārtība
Jelgavā
 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 4.punktu

I Vispārīgie jautājumi


1. Stipendijas izmaksas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums un Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”, Jelgavas Tehnikuma Nolikums un šī kārtība.
2. Kārtība nosaka stipendiju fonda veidošanas un sadales principus, kā arī ikmēneša stipendijas izmaksas lielumu izglītojamajam.
3. Stipendiju fondu veido valsts budžeta līdzekļi, un tas paredzēts valsts finansētās vietās akreditētās arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās pamatizglītības programmās uzņemto izglītojamo stipendijām.

 

II Stipendiju komisijas sastāvs un pilnvara


4. Katra mācību gada sākumā direktors izveido Jelgavas Tehnikuma stipendiju piešķiršanas komisiju (turpmāk – komisija) šādā sastāvā:

4.1.direktora vietnieks audzināšanas jomā – komisijas priekšsēdētājs;
4.2. grāmatvedis – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
4.3. ne mazāk kā divi pedagoģiskā personāla pārstāvji;
4.4. ne mazāk kā divi izglītojamo pašpārvaldes deleģēti pārstāvji.

5. Komisija lēmumu par rekomendējamās stipendijas lielumu katram izglītojamajam attiecīgajā kalendārajā mēnesī raksta protokolā. Protokolu iesniedz Jelgavas Tehnikuma direktoram galīgā lēmuma pieņemšanai.
6. Direktors izdod rīkojumu par stipendiju izmaksu.

III Stipendiju fonda veidošana, stipendiju sadale un izmaksa

7. Jelgavas Tehnikuma izglītojamo stipendiju fondu izveido, katram izglītojamajam vidēji ne mazāk kā 14,23 EUR.
8. Gada sākumā izveido stipendiju rezerves fondu (5 procentus no kopējās gada summas) vienreizēju stipendiju izmaksai izglītojamajiem.
9. Izglītojamajam izmaksājamās ikmēneša stipendijas lielumu nosaka no vidējās stipendijas (14,23 EUR) atņemot rezerves fonda veidošanai noteikto daļu (5 procenti).
10. Minimālā ikmēneša stipendija izglītojamajam ir 10,00 EUR.
11. Stipendiju komisija lēmumu par katram izglītojamajam rekomendējamo stipendijas lielumu katrā kalendārajā mēnesī pieņem, pamatojoties uz ikmēneša atestācijas rezultātiem, mācību nodarbību apmeklējumu, sabiedriskajām aktivitātēm un Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 „Noteikumi par stipendijām” noteiktajām prasībām, ievērojot šādus pamatnoteikumus:

11.1. mācības no jauna uzsākušie izglītojamie septembrī saņem stipendiju līdz 50,00 EUR;
11.2. izglītojamie, kas turpina mācības, septembrī saņem stipendiju, ko nosaka, neņemot vērā iepriekšējā semestrī uzrādītos mācību sasniegumus;
11.3. vasaras brīvlaikā izmaksājamās stipendijas lielumu nosaka, ņemot vērā iepriekšējā mācību gada nobeigumā uzrādītos mācību sasniegumus;
11.4. mācību un kvalifikācijas prakses laikā izglītojamie saņem stipendiju pēc pēdējā teorētiskā mācību rezultātu vērtējuma;
11.5. Pedagoģiskās padomes sēdē mācību gada sākumā apstiprina rekomendējamo ikmēneša stipendijas lielumu atkarībā no atestācijas vidējās atzīmes un to vērtējumu skaita zemāka par 4 ballēm vai neieskaitīts, par kuru saņemšanu tiek piešķirta minimālā stipendija;
11.6. stipendiju palielina, ja stipendiju fondā ir līdzekļi, pamatojoties uz audzinātāja vai cita pedagoģiskā darbinieka iesniegumu par:

11.6.1. sabiedrisko aktivitāti mācību grupā vai skolā un palīdzību saimnieciskajā darbībā līdz 10,00 EUR; 
11.6.2. piedalīšanos olimpiādēs, profesionālajos konkursos, kultūrizglītības aktivitātēs vai sporta sacensībās reģionā, valstī līdz 10,00 EUR;
11.6.3. iegūtu godalgotu vietu reģionālajās olimpiādēs, profesionālajos konkursos, kultūrizglītības aktivitātēs vai sporta sacensībās līdz 20,00 EUR;     
11.6.4. iegūtu godalgotu vietu valsts mēroga olimpiādēs, profesionālajos konkursos, kultūrizglītības aktivitātēs vai sporta sacensībās līdz 30,00 EUR;
11.6.5. atzinības rakstu, pamatojoties uz Jelgavas Tehnikuma vadītāja izdotu rīkojumu līdz 10,00 EUR;
11.6.6. stipendijas apmēru aprēķina ievērojot iepriekšējā mēneša sekmju vidējo vērtējumu:

 

Pamatsumma

Sekmju

vidējie vērtējumi

Palielinājums EUR

Neattaisnoti kavētas mācību stundas

Kopā ( EUR)

Aizkavējās vai aizgāja ātrāk

Nesekmīgo priekšmetu skaits

0

>1

= 1

< 8

>8

<4

>4

40

-

-

Divi un vairāk

-

10

10

10

Par katru stundu

samazina stipendiju par 2.50

40

-

-

-

1

30

20

30

40

4-5

-

-

-

40

20

40

40

6

10

-

-

50

20

50

40

7

20

-

-

60

20

60

40

8

30

-

-

70

20

70

40

9

40

-

-

80

20

80

40

Viens 6 vai visas atzīmes 7-10

50

-

-

90

20

90

40

Viens 7

60

-

-

100

20

100

40

Ja visas atzīmes 8-9-10

70

-

-

110

20

110

 

11.6.7. maksimālo palielinājumu piešķir ar nosacījumu, ka mēneša sekmju vērtības visos mācību priekšmetos nav zemākas par 4 ballēm.

11.7. Stipendiju samazina par:     
11.7.1. rakstisku rājienu vai brīdinājumu līdz minimālai stipendijai;
11.7.2. pienākumu neveikšanu Jelgavas Tehnikumā vai grupā, pamatojoties uz grupas audzinātāja pamatotu, rakstisku iesniegumu, līdz minimālai stipendijai 10,00 EUR;
11.7.3. ja mēnesī ir vairāk par 8 neattaisnoti kavētām mācību stundām - piešķirt stipendiju 30,00 EUR;
11.7.4. ja mēneša sekmju vidējā vērtējumā ir divi vai vairāk vērtējumi zemāk par 4 ballēm - piešķirt minimālo stipendiju 10,00 EUR;
11.7.5. ja mēneša sekmju vidējā vērtējumā ir viens vērtējums zemāk par 4 ballēm piešķirt stipendiju 45,00 EUR;
11.7.6. ja sekmju izrakstā kādā no mācību priekšmetiem iepriekšējos mācību gados ir semestra vai gada vērtējums, kas zemāks par 4 ballēm, piešķirt minimālo stipendiju.
12. Vienreizēju materiālu palīdzību piešķir īpašos gadījumos, pamatojoties uz grupas audzinātāja pamatotu rakstisku iesniegumu līdz 30,00 EUR.
13. Maznodrošināto izglītojamo materiālo pabalstu piešķir, pamatojoties uz grupas audzinātāja rakstisku iesniegumu līdz 30,00 EUR.
14. Paaugstinātu stipendiju piešķir, ja izglītojamais ir:

14.1. bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš nav nodots audzināšanā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē;     
14.2. pilngadīgs, sekmīgs, bez vecāku gādības palicis izglītojamais vai bārenis.

15. Vienreizējās stipendijas un paaugstinātās ikmēneša stipendijas apmērs kopā nepārsniedz 150,00 EUR.
16. Grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā piešķir minimālo ikmēneša stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
17. Ja izglītojamais veselības stāvokļa dēļ ir akadēmiskajā atvaļinājumā, viņam stipendiju nepiešķir.

Direktore

 

J.Rudzīte

 

IZSTRĀDĀJA
Jelgavas Tehnikuma
irektores vietniece audzināšanas jomā


N.Bergfelde

 

 

 

 

 

                                                                                                   APSTIPRINĀTS

                                                                                                   ar Jelgavas Tehnikuma

                                                                                                   direktores 2018.gada 30.augusta

                                                                                rīkojumu Nr.1-8/293

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

 

Stipendiju piešķiršanas kārtība

Jelgavā

 

 

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma

73.panta pirmās daļas 4.punktu

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016