001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Stipendiju piešķiršanas nolikums

Apstiprināts
ar Jelgavas tehnikuma direktores
2019.gada 29 .08. rīkojumu Nr.1-8/313

Stipendiju piešķiršanas nolikums

Izdots saskaņā ar
Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta
Nr.740 Noteikumi par stipendijām" 27. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1.Nolikums nosaka stipendijas piešķiršanas nosacījumus, kritērijus un stipendijas izmaksas kārtību izglītojamiem, kuri klātienē apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas (izglītības programmas īstenošanas ilgums ir vismaz viens gads) (turpmāk - izglītojamais).

2.Stipendijas izmaksas tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.740 -Noteikumi par stipendijām" (turpmāk - noteikumi) un šis nolikums.

3.Stipendijas piešķiršanas mērķis ir sekmēt izglītojamo motivāciju paaugstināt mācību sasniegumus, aktīvi piedalīties profesionālās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicināt izglītojamo intelektuālo spēju attīstību un izglītības pieejamibu.

II. Stipendiju fonds

4.Izglītojamam no izglītības iestādes stipendiju fonda var piešķirt minimālo ikmēneša stipendiju, paaugstinātu stipendiju un vienreizēju stipendiju.

5.Stipendiju fondu sadala, paredzot no stipendiju fonda ne vairāk kā piecus procentus vienreizēju stipendiju piešķiršanai un atlikušo daļu minimālās un paaugstinātās stipendijas piešķiršanai atbilstoši šajā nolikumā noteiktajiem nosacījumiem un kritērijiem.

III. Stipendiju piešķiršanas nosacījumi un kritēriji

6.Minimālo ikmēneša stipendiju noteikumu 22.punktā minētajā apmērā, proti, 10 euro apmērā, izglītojamais saņem šādos gadījumos:
6.1. izglītojamais kādā mācību priekšmetā galīgajā vērtējumā ir saņēmis vērtējumu zemāku par 4 ballēm, neieskaitīts vai nav vērtējuma;
6.2. izglītojamajam ir neattaisnoti mācību stundu kavējumi vairāk par divām mācību stundām vienā nedēļā;
6.3. izglītojamajam ir iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi vai ar direktora rīkojumu ir izteikta rakstiska piezīme, rājiens vai brīdinājums par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.


7.Minimālo stipendiju nepiešķir, ja izglītojamais neattaisnojošu iemeslu dēj mēnesī nav apmeklējis izglītības iestādi vismaz piecdesmit procentu apmērā no kopējā mācību stundu skaita mēnesī.


8.Izglītojamajam piešķir paaugstinātu stipendiju atbilstoši noteikumu 23.2. un 24.2.apakšpunktā noteiktajam, ņemot vērā noteikumu 22.punktā noteikto minimālās ikmēneša stipendijas apmēru un stipendiju fondā pieejamos finanšu līdzeklus paaugstinātās stipendijas piešķiršanai, ievērojot šādus kritērijus:
8.1. sekmīgo izglītojamo mēneša, semestra, gada vai galīgais vidējais sekmju vērtējums ballēs Vidējais vērtējums

Paaugstinātās stipendijas apmērs

4,0 lidz 4,9

līdz 30 euro

5,0 līdz 5,9

līdz 40 euro

6,0 līdz 6,9

līdz 50 euro

7,0 līdz 7,9

līdz 60 euro

8,0 līdz 8,9

līdz 70 euro

9,0 līdz 9,5

līdz 80 euro

9,6 līdz 10,0

līdz 90 euro

 

 8.2. izglītojamo aktivitāte izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē

Aktivitāte

Izglītojamo
aktivitāte izglītības
iestādē

Izglītojamo aktivitāte
izglītības iestādes
pasākumos reģionā

Izglītojamo aktivitāte
izglītības iestādes
pasākumos valstī vai
ārpus valsts robežām

Pasākumi

Dalība konkursos,
izglītības iestādes
īstenotajos
kultūrizglītības
pasākumos, sporta
sacensībās, citās
sabiedriskās
aktivitātēs (euro)

Dalība mācību
priekšmetu
olimpiādēs,
profesionālajos
konkursos, izglītības
iestādes
īstenotajos
kultūrizglītības
pasākumos, sporta
sacensībās (eu•o)

Dalība mācību
priekšmetu olimpiādēs,
profesionālajos
konkursos,
kultūrizglītības
pasākumos, sporta
sacensībās (euro)

Piedalīšanās

līdz 20

līdz 30

līdz 40

Atzinības raksts

līdz 25

līdz 40

līdz 50

Iegūta 3.vieta

līdz 30

līdz 50

līdz 80

Iegūta 2.vieta

līdz 35

līdz 60

līdz 90

Iegūta 1.vieta

Līdz 45

līdz 70

līdz                   100

 

9.Paaugstinātās stipendijas apmērs, ko atbilstoši šī nolikuma 8.punktā minētajiem kritērijiem nosaka noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajam izglītojamajam, proti, pilngadīgam, sekmīgam bez vecāku gādības palikušam izglītojamajam vai bārenim, nevar būt mazāks par 100 euro.

10. Kopējais paaugstinātās stipendijas apmērs, kas izveidojas, piemērojot šī nolikuma 8.1. un 8.2.apakšpunktā noteiktos kritērijus, nepārsniedz noteikumu 25.punktā minēto apmēru, proti, 150 euro.

11. Paaugstinātās stipendijas apmērs, ko izglītojamajam nosaka saskaņā ar šī nolikuma 8.punktu, viena mācību gada dažādos mēnešos var būt atšķirīgs, ņemot vērā izglītojamo skaitu, kuri pretendē uz paaugstināto stipendiju attiecīgajā mēnesī.

12. Noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajam izglītojamajam, proti, bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš nav nodots audzināšanā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē, nosaka paaugstinātu stipendiju 100 euro apmērā. Stipendiju piešķir no pirmā mācību mēneša.

13. Pirmā kursa izglītojamie, vēlāk ieskaitītie izglītojamie un mācības atsākušie izglītojamie, izņemot noteikumu 23.1.apakšpunktā minētos izglītojamos, paaugstinātu stipendiju atbilstoši šī nolikuma 8.punktā noteiktajiem kritērijiem var saņemt, sākot no otrā mācību mēneša.

14. Šī nolikuma 8.1.apakšpunktā minētos sekmju rezultātus aprēķina, ņemot vērā iepriekšējā mēneša, semestra, gada vai galīgo vidējo sekmju vērtējumu atbilstoši sekmju pārskatiem.

15. Ja audzēknis ir atbrīvots no sporta nodarbībām un ir iesniedzis attaisnojošu dokumentu (ārsta izziņu), atbrīvojums sportā neietekmē audzēkņa mēneša vidējo vērtējumu.

16. Ja izglītojamais slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ mēnesī nav apmeklējis izglītības iestādi vismaz piecdesmit procentu apmērā no kopējā mācību stundu skaita mēnesī, stipendiju piešķir pēc iepriekšējā mēneša sekmju rezultātiem.

17. Kvalifikācijas prakses laikā izglītojamie saņem stipendiju atbilstoši pēdējā teorijas apguves mēneša vai semestra vidējam seknmju vērtējumam atbilstoši sekmju pārskatiem.

18. Vasaras brīvlaikā izmaksājamās stipendijas lielumu nosaka atbilstoši mācību gada otrajā semestrī uzrādītajiem mācību sasniegumiem otrā semestra vidējam sekmju vērtējumam atbilstoši sekmju pārskatiem.

19. Vienu reizi mācību semestra laikā izglītojamajam var piešķirt vienreizēju stipendiju. Vienreizēju stipendiju piešķir, ievērojot noteikumu 24.1.apakšpunktā, 25. un 28.punktā noteikto.

20.Ja izglītojamais tiek atskaitīts no izglītojamo skaita līdz direktora rīkojumam par stipendiju piešķiršanu, tad viņam stipendiju konkrētajā mēnesī neizmaksā.

IV. Stipendiju piešķiršanas komisija

21.    Katra mācību gada sākumā direktors ar rīkojumu nosaka izglītības iestādes stipendiju piešķiršanas komisiju (turpmāk — komisija) šādā sastāvā:
21.1. direktora vietniece audzināšanas jomā — komisijas priekšsēdētājs;
21.2. direktora vietniece izglītības jomā — komisijas priekšsēdētāja vietnieks; 21.3. ne mazāk kā divi pedagoģiskā pe•sonāla pā•stāvji;
21.4. ne mazāk kā divi izglītojamo pašpūrvaldes deleģēti pārstāvji (bez balsstiesībām);
21.5. lietvede — komisijas sekretārs (bez balsstiesībām).
22. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās vai•āk nekā puse komisijas locekļu.
23. Komisijas sēdes komisijas priekšsēdētājs sasauc vienu reizi mēnesī un tās tiek p•otokolētas.
24. Rekomendējamo stipendijas lielumu katram izglītojamajam attiecīgajā kalendārajā mēnesī no•āda protokolā. Protokolu iesniedz izglītības iestādes direktoram galīgā lēmuma pieņemšanai.

V. Noslēguma jautājumi

25. Atzīt par spēku zaudējušu Jelgavas Tehnikuma 2018.gada 30.augusta iekšējos noteikumus N•.1-8/293
26. Nolikums stājas spēkā 2019.gada 1.septembrī.

 

 

 

 

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016