001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Par grozījumiem “Stipendiju piešķiršanas nolikums”

RĪKOJUMS

Jelgavā

 

20.11.2019.                                                                                                              Nr. 1-8/486a

Par grozījumiem

“Stipendiju piešķiršanas nolikums”

Veikt grozījumus “Stipendiju piešķiršanas nolikums” ar 2019.gada 20.novembri:

1.Pievienot V daļu:

“V. Elektroniskās ikmēneša Stipendijas piešķiršanas sekmju lapas sagatavošanas kārtība

25.Stipendijas piešķiršanas komisijas locekļi, pamatojoties uz ikmēneša starpvērtējumu (ikmēneša starpvērtējumu aprēķina, ņemot vērā vērtējumus mācību priekšmetā no tekošā semestra sākuma), semestra vērtējumu, gada vai gala vērtējumu mācību priekšmetos un kavējumu attaisnojošajiem dokumentiem, ko grupu audzinātāji ir ievadījuši elektroniskajā žurnālā “Mykoob”, veic sekmju un neattaisnoto kavējumu nedēļā apkopojumu elektroniskajā darbgrāmatā sekmju lapās.

25.1. Līdz katra mēneša stipendiju sēdes datumam apkopo izglītojamo kavējumus no iepriekšējā mēneša 21. datuma līdz esošā mēneša 20. datumam, rīkojumus par stundu attaisnošanu, ziņas par izglītojamo uzņemšanu vai atskaitīšanu no izglītojamo skaita.

25.2.No aizpildītām elektroniskajām sekmju lapām, kurās apkopoti dati par izglītojamā sekmēm, neattaisnotajiem kavējumiem nedēļā, nesekmīgo priekšmetu skaitu tiek importēti stipendiju aprēķināšanas programmā jt.stipendijas.lv.

25.3.Stipendijas piešķiršanas komisija šo informāciju pārbauda, ievada stipendiju pielikumu, pamatojoties uz iesniegumiem par paaugstinātu stipendiju vai pazeminājumu, pamatojoties uz direktora izteiktu rājienu.

26.Saskaņo galīgo stipendijas piešķiršanas summu komisijas sēdē un protokolu izdrukātā veidā iesniedz tehnikuma grāmatvedībā.”

2.“Stipendiju piešķiršanas nolikums” V daļu:

V. Noslēguma jautājumi

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Jelgavas Tehnikuma 2018.gada 30.augusta iekšējos noteikumus N•.1-8/293.
  2. Nolikums stājas spēkā 2019.gada 1.septembrī.”

izteikt šādā redakcijā:

VI. Noslēguma jautājumi

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Jelgavas Tehnikuma 2018.gada 30.augusta iekšējos noteikumus N•.1-8/293.
  2. Nolikums stājas spēkā 2019. gada 1.septembrī.”

 

Direktore                                                                                                                    J.Rudzīte

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016