Grozījumi "Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem kārtība"
001JTLOGO  fotoTEHNfasade

 LV 

  EN 

 

 


Sākums Par skolu Stipendijas Grozījumi "Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem kārtība"
Grozījumi "Stipendiju piešķiršanas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem kārtība"

APSTIPRINĀTS

ar Jelgavas Tehnikuma

direktores 2016.gada 2.februāra

rīkojumu Nr.1-8/56

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Stipendiju piešķiršanas kārtība

Jelgavā

 

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma

73.panta pirmās daļas 4.punktu

 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1.Stipendijas izmaksas Jelgavas Tehnikuma izglītojamajiem tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Izglītības likums un Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”, Jelgavas Tehnikuma Nolikums un šī kārtība.

2.Kārtība nosaka stipendiju fonda veidošanas un sadales principus, kā arī ikmēneša stipendijas izmaksas lielumu izglītojamajam.

3.Stipendiju fondu veido valsts budžeta līdzekļi un tas paredzēts valsts finansētās vietās akreditētās arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās pamatizglītības programmās uzņemto izglītojamo stipendijām.

 

II. Stipendiju komisijas sastāvs un pilnvara

 

4.Katra mācību gada sākumā direktors izveido Jelgavas Tehnikuma stipendiju piešķiršanas komisiju (turpmāk – komisija) šādā sastāvā:

 

4.1.       direktora vietniece audzināšanas jomā – komisijas priekšsēdētājs;

 

4.2.       grāmatvedis – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

 

4.3.       ne mazāk kā divi pedagoģiskā personāla pārstāvji;

 

4.4.       ne mazāk kā divi izglītojamo pašpārvaldes deleģēti pārstāvji.

 

5.Komisija lēmumu par rekomendējamās stipendijas lielumu katram izglītojamajam attiecīgajā kalendārajā mēnesī raksta protokolā. Protokolu iesniedz Jelgavas Tehnikuma direktoram galīgā lēmuma pieņemšanai.

6.Direktors izdod rīkojumu par stipendiju izmaksu.

 

III. Stipendiju fonda veidošana, stipendiju sadale un izmaksa

 

7.Jelgavas Tehnikuma izglītojamo stipendiju fondu izveido, katram izglītojamajam vidēji ne mazāk kā 14,23 EUR.

8.Gada sākumā izveido stipendiju rezerves fondu (5 procentus no kopējās gada summas) vienreizēju stipendiju izmaksai izglītojamajiem.

9.Izglītojamajam izmaksājamās ikmēneša stipendijas lielumu nosaka no vidējās stipendijas (14,23 EUR) atņemot rezerves fonda veidošanai noteikto daļu (5 procenti).

10.Minimālā ikmēneša stipendija izglītojamajam ir 10,00 EUR.

11.Stipendiju komisija lēmumu par katram izglītojamajam rekomendējamo stipendijas lielumu katrā kalendārajā mēnesī pieņem, pamatojoties uz ikmēneša atestācijas rezultātiem, mācību nodarbību apmeklējumu, sabiedriskajām aktivitātēm un Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 „Noteikumi par stipendijām” noteiktajām prasībām, ievērojot šādus pamatnoteikumus:

 

11.1.   mācības no jauna uzsākušie izglītojamie septembrī saņem stipendiju līdz 50,00 EUR;

 

11.2.   izglītojamie, kas turpina mācības, semestra pirmajā mēnesī saņem stipendiju, ko nosaka, ņemot vērā iepriekšējā semestrī uzrādītos mācību sasniegumus;

 

11.3.   vasaras brīvlaikā izmaksājamās stipendijas lielumu nosaka, ņemot vērā iepriekšējā mācību gada nobeigumā uzrādītos mācību sasniegumus;

 

11.4.   mācību un kvalifikācijas prakses laikā izglītojamie saņem stipendiju pēc pēdējā teorētiskā mācību rezultātu vērtējuma;

 

11.5.   Pedagoģiskās padomes sēdē mācību gada sākumā apstiprina rekomendējamo ikmēneša stipendijas lielumu atkarībā no atestācijas vidējās atzīmes un to vērtējumu skaita zemāka par 4 ballēm vai neieskaitīts, par kuru saņemšanu tiek piešķirta minimālā stipendija;

 

11.6.   stipendiju palielina, ja stipendiju fondā ir līdzekļi, pamatojoties uz audzinātāja vai cita pedagoģiskā darbinieka iesniegumu par:

 

11.6.1.       sabiedrisko aktivitāti mācību grupā vai skolā un palīdzību saimnieciskajā darbībā līdz 10,00 EUR; 

 

11.6.2.       piedalīšanos olimpiādēs, profesionālajos konkursos, kultūrizglītības aktivitātēs vai sporta sacensībās reģionā, valstī līdz 10,00 EUR;

 

11.6.3.       iegūtu godalgotu vietu reģionālajās olimpiādēs, profesionālajos konkursos, kultūrizglītības aktivitātēs vai sporta sacensībās līdz 20,00 EUR;

 

11.6.4.       iegūtu godalgotu vietu valsts mēroga olimpiādēs, profesionālajos konkursos, kultūrizglītības aktivitātēs vai sporta sacensībās līdz 30,00 EUR;

 

11.6.5.       atzinības rakstu, pamatojoties uz Jelgavas Tehnikuma vadītāja izdotu rīkojumu līdz 10,00 EUR;

 

 

11.6.6.       stipendijas apmēru aprēķina ievērojot iepriekšējā mēneša sekmju vidējo vērtējumu:

 

 

 

11.6.7.       maksimālo palielinājumu piešķir ar nosacījumu, ka mēneša sekmju vērtības visos mācību priekšmetos nav zemākas par 4 ballēm.

 

 

Pamatsumma

Sekmju

vidējie vērtējumi

Palielinājums EUR

Neattaisnoti kavētas mācību stundas

Kopā ( EUR)

Nesekmīgo priekšmetu skaits

0

>1

= 1

< 8

>8

50

-

-

Divi un vairāk

-

10

10

50

-

-

-

1

45

30

50

4-5

-

-

-

50

30

50

6

10

-

-

60

30

50

7

20

-

-

70

30

50

8

30

-

-

80

30

50

9

40

-

-

90

30

50

Viens 6

50

-

-

100

30

50

Viens 7

60

-

-

110

30

50

Ja visas atzīmes 8-9-10

70

-

-

120

30

 

 

 

 

11.7.   stipendiju samazina par:

 

11.7.1.       rakstisku rājienu vai brīdinājumu līdz minimālai stipendijai;

 

11.7.2.       pienākumu neveikšanu Jelgavas Tehnikumā vai grupā līdz, pamatojoties uz grupas audzinātāja pamatotu rakstisku iesniegumu līdz minimālai stipendijai 10,00 EUR.

 

11.7.3.       Ja mēnesī ir vairāk par 8 neattaisnoti kavētām mācību stundām - piešķirt stipendiju EUR 30,00;

 

11.7.4.       ja mēneša sekmju vidējā vērtējumā ir divi vai vairāk vētējumi zemāk par 4 ballēm - piešķirt minimālo stipendiju EUR 10,00;

 

11.7.5.       ja mēneša sekmju vidējā vērtējumā ir viens vērtējums zemāk par 4 ballēm piešķirt stipendiju EUR 45,00.

 

12.Vienreizēju materiālu palīdzību piešķir īpašos gadījumos, pamatojoties uz grupas audzinātāja pamatotu rakstisku iesniegumu līdz 30,00 EUR.

13.Maznodrošināto izglītojamo materiālo pabalstu piešķir, pamatojoties uz grupas audzinātāja rakstisku iesniegumu līdz 30,00 EUR.

14.Paaugstinātu stipendiju piešķir, ja izglītojamais ir:

 

14.1.   bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš nav nodots audzināšanā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē;

 

14.2.   pilngadīgs, sekmīgs bez vecāku gādības palicis izglītojamais vai bārenis.

 

15.Vienreizējās stipendijas un paaugstinātās ikmēneša stipendijas apmērs kopā nepārsniedz 150,00 EUR.

16.Grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā piešķir minimālo ikmēneša stipendiju, pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016