001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Pasākumu plāns 2019. gada septembrī

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

2.09.2019.

 

900

Zinību diena skolā

1.kurss plkst. 11:00

2.-4.kurss plkst. 9:00

JT Aktu zālē

N.Bergfelde

3.09.2019.

1515

Sapulce dienesta viesnīcā dzīvojošajiem izglītojamajiem

  • Stāva vecāko ievēlēšana.
  • Iekšējās kārtības noteikumi dienesta viesnīcā dzīvojošajiem.
  • Higiēna
  • Elektrodrošība;
  • Ugunsdrošība;
  • Ar konkursa nolikumu JT „kārtības higiēnas prasībām dienesta viesnīcas īrniekiem – izglītojamajiem iepazīstināšana;
  • Brīvais laiks.

 

JT Aktu zālē

 

1515 – 1.kurss

 

1540 – 2.-4.kurss

 

N.Bergfelde

Dienesta viesnīcas skolotāji

4.09.2019.

1515

Sapulce 1.kursa izglītojamajiem

  • Mākslinieciskās pašdarbības pulciņi skolā.

 

JT Aktu zālē

N.Bergfelde

5.09.2019.

1515

Klientu apkalpošanas speciālistu, datorsistēmu tehniķu un programmēšanas tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Skolotāju istaba

J. Poriķe

B. Lukaševiča

5.09.2019.

900

Sporta diena 2019

4.sākumskolas stadionā

G. Veinbergs

N.Bergfelde

7.09.2019.

1000 – 1500

Metāla svētki Jelgavā 2019

Pasta sala, Jelgava

U. Sokolovs

 

10.09.2019.

1515

Matemātikas un dabaszinību metodiskās komisijas sanāksme

JT

Skolotāju istaba

L. Cekula

B. Lukaševiča

11.09.2019.

1030 – 1530

SAM 8.5.1. projekta realizācija

un pieredzes apmaiņa DVB Mācību īstenošanas vietās

 

JT Aktu zālē

U. Sokolovs

12.09.2019.

1515

Audzēkņu domes prezidenta un aktīva ievēlēšana. Audzēkņu domes darba plāna apspriešana un precizēšana.

JT 214.telpā

N.Bergfelde

Audzēkņu dome

13.09.2019.

 

 

1300

 

 

 

1400

 

Pirmā prezidenta, Jāņa Čakstes, dzimšanas dienas piemiņa (skolas aktīvs)

Svinīgs pasākums

Ziedu nolikšana pie pieminekļa

JT Aktu zālē

Jelgavas pilsēta

N.Bergfelde

Audzēkņu dome

Grupu audzinātāji

16.09.2019.

1515

Automehāniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Skolotāju istaba

J. Grīnvalds

B. Lukaševiča

 

17.09.2019.

1515

Humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas sanāksme

JT

Skolotāju istaba

G. Gronska

B. Lukaševiča

18.09.2019.

1515

Apdares darbu tehniķu un inženierkomunikāciju tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Skolotāju istaba

Zigrīda Devjakoviča

B. Lukaševiča

19.09.2019.

1515

Viesmīlības pakalpojumu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Skolotāju istaba

Zaiga Miķelsone

B. Lukaševiča

20.09.2019.

930

Olimpiskā diena

JT teritorijā

N.Bergfelde

N. Avdotina

G.Veinbergs

20.09.2019.

1000

 

1.kursu vecāku sapulce

JT Aktu zālē

N.Bergfelde

Audzēkņu dome

Grupu audzinātāji

23.09.2019.

1515

Mēbeļu galdnieku metodiskā sanāksme

JT

Skolotāju istaba

J. Stankevičs

B. Lukaševiča

28.09.2019.

1530

Salidojums “Jelgavas Tehnikuma 50”

JT

JT administrācija

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016