001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


ERAF projekts „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Tehnikumā”
ERAF e r a f

Ieguldījums tavā nākotnē

eu alone EIROPAS SAVIENĪBA

 2013.gada 20.decembrī starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Jelgavas Tehnikumu tika noslēgta Vienošanās Nr.2013/0062/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/004 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) līdzfinansēta projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Tehnikumā” (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir izveidot modernu un vienotu mācību kompleksu Jelgavas Tehnikumā, attīstot skolas infrastruktūru un modernizējot mācību aprīkojumu, atbilstoši darba tirgus prasībām uzlabojot profesionālās izglītības programmu piedāvājumu un kvalitāti Zemgales plānošanas reģionā.

Projekta ietvaros paredzēts uzlabot Jelgavas Tehnikuma infrastruktūru – veikt profesionālās izglītības mācību priekšmetu praktisko un teorētisko apmācību telpu, administratīvo un koplietošanas telpu, dienesta viesnīcas rekonstrukciju, izbūvēt jaunas apmācību telpas, pielāgot skolas infrastruktūru cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī modernizēt mācību aprīkojumu profesionālo un vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvei.

Projekta ietvaros jau veikta iepirkuma procedūra tehniskā projekta izstrādātāja un autoruzraudzības veicēja izvēlei, izstrādāts tehniskais projekts Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcijai, kas akceptēts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē un saskaņots Izglītības un zinātnes ministrijā, kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem veikta tehniskā projekta ekspertīze. Tāpat veiktas būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumu procedūras, un 2014.gada janvārī uzsākti būvniecības darbi. Būvdarbu veicējs – SIA „Arčers”, būvuzraudzība – SIA „Būves un būvsistēmas”, autoruzraudzība – pilnsabiedrība „REM PRO un Diānas Zalānes projektu birojs”. Būvdarbu izpildes termiņš plānots līdz 2015.gada jūnijam.

Projekta kopējo izmaksu summa 15 524 113 EUR (10 910 409 LVL), attiecināmās izmaksas – 15 496 790 EUR (10 891 206 LVL), t.sk. ERAF finansējums – 13 327 239 EUR (9 366 437 LVL) jeb 86%, valsts budžeta finansējums – 2 169 551 EUR (1 524 769 LVL) jeb 14%. Projektā plānotas neattiecināmās izmaksas 27 323 EUR (19 203 LVL) apmērā – esošā elektroenerģijas sistēmas pieslēguma jaudas palielināšanai, kas tiks segtas no valsts budžeta.

Projekta ieviešanas laiks – no 2012.gada 24.oktobra līdz 2015.gada 31.jūlijam (34 mēneši).

Projekta īstenošanas vieta – Jelgavas Tehnikums, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37 un 37A, Jelgava.

Projekta mērķa grupa – Jelgavas Tehnikuma izglītojamie un pedagogi.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016