001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


ERAF e r a f

Ieguldījums tavā nākotnē

eu aloneEIROPAS SAVIENĪBA

 

Aktualitātes ERAF projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Tehnikumā”,

Vienošanās Nr.2013/0062/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/004,

īstenošanā laika periodā no 01.02.2014.-30.04.2014.

 

Projekta ietvaros paredzēts modernizēt mācību aprīkojumu profesionālo un vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvei un būtiski uzlabot Jelgavas Tehnikuma infrastruktūru, īpaši būvniecības un civilās celtniecības, kokapstrādes tehnoloģiju, mašīnzinību, viesnīcu pakalpojumu kompetencēs.

Sliktā tehniskā stāvoklī esošās skolas mācību un dienesta viesnīcas telpas tiks rekonstruētas kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai un pilnībā atbildīs mūsdienu darba drošības, higiēnas un ugunsdrošības prasībām. Tiks uzlabota ēku energoefektivitāte, labiekārtota skolas apkārtējā teritorija, kā arī rekonstruēti ārējie inženiertīkli, pieslēdzoties pilsētas centralizētajai kanalizācijai. Izglītības programmās „Autotransports” un „Būvdarbi” tiks izbūvētas jaunas ēkas praktisko nodarbību norisei. Palīgēkas – garāžas un pagrabs tiks demontēti, to demontāžas rezultātā iegūstot nepieciešamo platību Jelgavas Tehnikuma iekšpagalma ceļu un autostāvvietu izbūvei. Bibliotēka un lasītava no skolas mācību korpusa tiks pārvietota uz dienesta viesnīcas telpām, lai samazinātu slodzi uz starpstāvu pārsegumiem un nesošām konstrukcijām. Sliktā tehniskā stāvoklī esošai sporta zālei tiks rekonstruētas nesošās konstrukcijas, grīdas segums, izbūvēta normatīvo aktu prasībām atbilstoša sistēma gaisa ventilācijai ar rekuperāciju.

Projekta ietvaros 2014.gada 20.janvārī tika uzsākti Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcijas būvdarbi un laika periodā līdz 2014.gada aprīļa beigām ir veikti sekojoši darbi:

  • demontētas palīgēkas – pagrabs un garāžas;
  • par 90% pabeigti demontāžas darbi dienesta viesnīcas Ziemeļu daļā;
  • par 90% pabeigti demontāžas darbi izglītības programmas „Kokizstrādājumu izgatavošana” mācību laboratorijas korpusā;
  • pabeigta pamatu izbūve pārejai no skolas ēkas uz izglītības programmas „Kokizstrādājumu izgatavošana” mācību laboratorijas korpusu, kā arī jaunbūvei izglītības programmas „Autotransports” īstenošanai;
  • pabeigta pamatu izbūve pie pārejas no skolas ēkas uz izglītības programmas „Kokizstrādājumu izgatavošana” mācību laboratorijas korpusu un kolonnu pastiprināšana šai pārejai;
  • sākta pamatu montāža pārejas no skolas ēkas uz dienesta viesnīcu paplašināšanai;
  • uzsākti un turpinās dienesta viesnīcas iekštelpu, iekšējo inženierkomunikāciju, jumta izbūves, logu montāžas un fasādes siltināšanas darbi;
  • uzsākti un turpinās „Kokizstrādājumu izgatavošanas” mācību laboratorijas korpusa iekštelpu, iekšējo inženierkomunikāciju, jumta izbūves, logu montāžas un fasādes siltināšanas darbi.

Būvobjektā tiek nodrošināta būvuzraudzība un autoruzraudzība.

Būvdarbu izpildes termiņš plānots līdz 2015.gada jūnijam.

Projekta mērķis ir izveidot modernu un vienotu mācību kompleksu Jelgavas Tehnikumā, attīstot skolas infrastruktūru un modernizējot mācību aprīkojumu, tādējādi atbilstoši darba tirgus prasībām uzlabojot profesionālās izglītības programmu piedāvājumu un kvalitāti Zemgales plānošanas reģionā.

Projekta kopējo izmaksu summa 15 524 113 euro (10 910 409 LVL), attiecināmās izmaksas – 15 496 790 euro (10 891 206 LVL), t.sk. ERAF finansējums – 13 327 239 euro (9 366 437 LVL) jeb 86%, valsts budžeta finansējums – 2 169 551 euro (1 524 769 LVL) jeb 14%. Projektā plānotas neattiecināmās izmaksas 27 323 euro (19 203 LVL) apmērā – esošā elektroenerģijas sistēmas pieslēguma jaudas palielināšanai, kas tiks segtas no valsts budžeta.

Projektu plānots īstenot līdz 2015.gada 31.jūlijam.

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016