001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


ERAF e r a f

Ieguldījums tavā nākotnē

eu aloneEIROPAS SAVIENĪBA

Aktualitātes ERAF projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Tehnikumā”
īstenošanā laika periodā no 01.02.2015.-30.04.2015. Vienošanās Nr.2013/0062/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/004

Projekta mērķis ir izveidot modernu un vienotu mācību kompleksu Jelgavas Tehnikumā, attīstot skolas infrastruktūru un modernizējot mācību aprīkojumu, tādējādi atbilstoši darba tirgus prasībām uzlabojot profesionālās izglītības programmu piedāvājumu un kvalitāti Zemgales plānošanas reģionā. Projekta ietvaros tiks uzlabota Jelgavas Tehnikuma infrastruktūra – veikta profesionālās izglītības mācību priekšmetu praktisko un teorētisko apmācību telpu, administratīvo un koplietošanas telpu, dienesta viesnīcas rekonstrukcija, izbūvētas jaunas apmācību telpas, skolas infrastruktūra pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī modernizēts mācību aprīkojums profesionālo un vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvei.

2014.gada 20.janvārī tika uzsākti Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcijas būvdarbi, kurus veic SIA „Arčers”, un laika periodā no 2015.gada februāra līdz 2015.gada aprīļa beigām ir veikti sekojoši darbi:

  • dienesta viesnīcas Dienvidu daļā 99% apmērā veikta iekštelpu un iekšējo inženierkomunikāciju izbūve un pabeigti fasādes siltināšanas darbi, ēkas Dienvidu daļa tiek gatavota nodošanai;
  • jaunbūvēm izglītības programmu „Autotransports” un “Būvdarbi” īstenošanai iekšdarbi veikti par 99%, un jaunbūves tiek gatavotas nodošanai;
  • turpinās iekšējo komunikāciju izbūve un ārsienu siltināšana pārejai no skolas ēkas uz dienesta viesnīcu, apdares darbi izpildīti par 35%, inženiertīklu montāža izpildīta par 85% unfasādes apdare izpildīta par 75%;
  • pabeigti demontāžas darbi, turpinās iekšējo komunikāciju izbūve skolas ēkā, mūrēšanas un apmetēju darbi veikti par 98%, inženiertīklu montāža izpildīta par 90% un apdares darbi 20%;
  • pabeigta skolas ēkas fasādes siltināšana.

Būvobjektā tiek nodrošināta būvuzraudzība un autoruzraudzība. Būvdarbu izpildes termiņš plānots līdz 2015.gada jūnijam.

Laika periodā no 2015.gada februāra līdz 2015.gada aprīļa beigām veiktās aktivitātes plānotā mācību aprīkojuma iegādei:

  • 2015.gada 19.februārī izsludināts iepirkums „Konferenču zāles aprīkojuma iegāde”, ID Nr. 2015/1, veikta piedāvājumu izvērtēšana, pieņemts lēmums par rezultātiem, iepirkuma norises dokumentācija nosūtīta VIAA saskaņošanai;
  • saskaņā ar atklāta konkursa ID Nr.2014/15 rezultātiem 2015.gada 27.februārī noslēgts līgums ar SIA "HCT Automotive" par izglītības programmas „Autotransports” nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu piegādi, līgumcena – 871 145,81 euro bez PVN;
  • 2015.gada 9.martā atkārtoti izsludināts atklāts konkurss Virtuves aprīkojuma iegāde profesionālās izglītības programmai „Viesnīcu pakalpojumi” ID Nr. 2015/5, piedāvājumu iesniegšana noteikta 2015.gada 29.maijā;
  • 2015.gada 27.martā izsludināts iepirkums „Dabaszinību kabinetu aprīkojuma piegāde”, ID Nr.2015/16, notiek piedāvājumu vērtēšana;
  • saskaņā ar atklāta konkursa ID Nr.2014/21 rezultātiem 2015.gada 2.aprīlī noslēgts līgums ar SIA "Duroc Machine Tool" par izglītības programmas „Būvdarbi” īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma iegādi, līgumcena - 192 678,11 euro bez PVN.

Projekta plānoto kopējo izmaksu summa – 15 524 113 euro (10 910 409 LVL), attiecināmās izmaksas – 15 496 790 euro (10 891 206 LVL), t.sk. ERAF finansējums – 13 327 239 euro (9 366 437 LVL) jeb 86%, valsts budžeta finansējums – 2 169 551 euro (1 524 769 LVL) jeb 14%. Projektā plānotas neattiecināmās izmaksas 27 323 euro (19 203 LVL) apmērā – esošā elektroenerģijas sistēmas pieslēguma jaudas palielināšanai, kas segtas no valsts budžeta.

Projektu plānots īstenot līdz 2015.gada 31.jūlijam.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016