001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


ERAF e r a f

Ieguldījums tavā nākotnē

eu aloneEIROPAS SAVIENĪBA

Aktualitātes ERAF projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Tehnikumā” īstenošanā laika periodā no 01.05.2015.-31.07.2015.

Vienošanās Nr.2013/0062/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/004

Projekta mērķis ir izveidot modernu un vienotu mācību kompleksu Jelgavas Tehnikumā, attīstot skolas infrastruktūru un modernizējot mācību aprīkojumu, tādējādi atbilstoši darba tirgus prasībām uzlabojot profesionālās izglītības programmu piedāvājumu un kvalitāti Zemgales plānošanas reģionā. Projekta ietvaros tiks uzlabota Jelgavas Tehnikuma infrastruktūra – veikta profesionālās izglītības mācību priekšmetu praktisko un teorētisko apmācību telpu, administratīvo un koplietošanas telpu, dienesta viesnīcas rekonstrukcija, izbūvētas jaunas apmācību telpas, skolas infrastruktūra pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī modernizēts mācību aprīkojums profesionālo un vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvei.

 

2014.gada 20.janvārī tika uzsākti Jelgavas Tehnikuma rekonstrukcijas būvdarbi, kurus veic SIA „Arčers”, un laika periodā no 2015.gada maija līdz 2015.gada jūlija beigām ir veikti sekojoši darbi:

 • dienesta viesnīcas Dienvidu daļas būvdarbi ir pabeigti, un ēkas Dienvidu daļa tiek gatavota nodošanai ekspluatācijā;
 • jaunbūvēs izglītības programmu „Autotransports” un “Būvdarbi” īstenošanai būvdarbi ir pabeigti, un jaunbūves tiek gatavotas nodošanai ekspluatācijā;
 • pārejā no skolas ēkas uz dienesta viesnīcu turpinās nelieli iekšdarbi, pāreja tiek gatavota nodošanai ekspluatācijā augusta trešajā dekādē;
 • skolas ēkā turpinās nelieli iekšdarbi, ēka tiek gatavota nodošanai ekspluatācijā augusta trešajā dekādē.

Būvobjektā tiek nodrošināta būvuzraudzība un autoruzraudzība. Būvdarbu izpildes termiņš plānots līdz 2015.gada 20.augustam.

Laika periodā no 2015.gada maija līdz 2015.gada jūlija beigām veiktās aktivitātes plānotā mācību aprīkojuma iegādei:

 • 2015.gada 15.maijā izsludināts iepirkums „Mācību viesnīcas numuriņa aprīkojuma piegāde”, ID Nr. 2015/7, veikta piedāvājumu izvērtēšana, pieņemts lēmums par rezultātiem, iepirkuma norises dokumentācija nosūtīta VIAA saskaņošanai;
 • 2015.gada 20.maijā izsludināts iepirkums „Uzkopšanas iekārtu piegāde”, ID Nr. 2015/8, veikta piedāvājumu izvērtēšana, pieņemts lēmums par rezultātiem, iepirkuma norises dokumentācija nosūtīta VIAA saskaņošanai;
 • 2015.gada 10.jūnijā atkārtoti izsludināts iepirkums „Konferenču zāles aprīkojuma iegāde”, ID Nr. 2015/12, veikta piedāvājumu izvērtēšana, pieņemts lēmums par rezultātiem, iepirkuma norises dokumentācija nosūtīta VIAA saskaņošanai;
 • 2015.gada 10.jūnijā izsludināts iepirkums „Žalūziju piegāde”, ID Nr. 2015/9, veikta piedāvājumu izvērtēšana, pieņemts lēmums par rezultātiem, iepirkuma norises dokumentācija nosūtīta VIAA saskaņošanai;
 • 2015.gada 15.jūnijā izsludināts atklāts konkurss „Datortehnikas, mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo specifisko elektroiekārtu, kā arī programmatūras iegāde”, ID Nr. 2015/11, notikusi piedāvājumu vērtēšana;
 • 2015.gada 17.jūnijā izsludināts atklāts konkurss „Mēbeļu, tai skaitā ķīmijas kabineta mēbelējuma, piegāde Jelgavas Tehnikuma infrastruktūras uzlabošanai”, ID Nr.2015/13, notikusi piedāvājumu vērtēšana;
 • 2015.gada 18.jūnijā izsludināts atklāts konkurss „Papildus darbu veikšana Jelgavas Tehnikuma infrastruktūras uzlabošanas projekta ietvaros”, ID Nr. 2015/14, veikta piedāvājumu izvērtēšana, pieņemts lēmums par rezultātiem, iepirkuma norises dokumentācija nosūtīta VIAA saskaņošanai;
 • 2015.gada 18.jūnijā izsludināts iepirkums „E-mācību kursi izglītības programmas „Autotransports” nodrošināšanai”, ID Nr. 2015/15, veikta piedāvājumu izvērtēšana, pieņemts lēmums par rezultātiem, iepirkuma norises dokumentācija nosūtīta VIAA saskaņošanai;
 • 2015.gada 18.jūnijā izsludināts iepirkums „Video aprīkojuma piegāde”, ID Nr. 2015/16, veikta piedāvājumu izvērtēšana, pieņemts lēmums par rezultātiem, iepirkuma norises dokumentācija nosūtīta VIAA saskaņošanai;
 • saskaņā ar iepirkuma „Papildus būvdarbu veikšana Jelgavas Tehnikuma infrastruktūras uzlabošanai”, ID Nr. 2015/3, rezultātiem un VIAA pozitīvo atzinumu par iepirkuma norisi, 2015.gada 18.jūnijā ar SIA „Arčers” noslēgts papildus darbu līgums Nr. JT 2015/3, līgumcena - 101 616,04 euro bez PVN;
 • 2015.gada 26.jūnijā izsludināts iepirkums „Skatuves aprīkojuma piegāde”, ID Nr. 2015/17, veikta piedāvājumu izvērtēšana, pieņemts lēmums par rezultātiem, iepirkuma norises dokumentācija nosūtīta VIAA saskaņošanai;
 • saskaņā ar iepirkuma „Dabaszinību kabinetu aprīkojuma piegāde”, ID Nr.2015/16, rezultātiem, 2015.gada 1.jūlijā ar SIA „Lielvārds” noslēgts līgums par aprīkojuma piegādi dabaszinību kabinetiem, līgumcena - 33 049,00 euro bez PVN;
 • saskaņā ar PIL 8.2 panta 16.daļas 2.punktu un 63.panta 4.daļas 1.punktu organizētas sarunu procedūras „Papildus darbu veikšana Jelgavas Tehnikuma infrastruktūras uzlabošanai”, ID Nr. 2015/10, rezultātiem un VIAA pozitīvo atzinumu par iepirkuma norisi, 2015.gada 24.jūlijā ar SIA „Arčers” noslēgts papildus darbu līgums Nr. JT 2015/10, līgumcena – 169 943,21 euro bez PVN;
 • saskaņā ar atklāta konkursa „Virtuves aprīkojuma iegāde profesionālās izglītības programmai „Viesnīcu pakalpojumi” ID Nr. 2015/5, rezultātiem un VIAA pozitīvo atzinumu par iepirkuma norisi š.g. 24.jūlijā noslēgts piegādes līgums par iepirkuma 1.daļu "Iekārtu piegāde" – ar SIA "Prolux", līgumcena - 147 083,00 euro bez PVN.

Projekta plānoto kopējo izmaksu summa – 15 524 113 euro (10 910 409 LVL), attiecināmās izmaksas – 15 496 790 euro (10 891 206 LVL), t.sk. ERAF finansējums – 13 327 239 euro (9 366 437 LVL) jeb 86%, valsts budžeta finansējums – 2 169 551 euro (1 524 769 LVL) jeb 14%. Projektā plānotas neattiecināmās izmaksas 27 323 euro (19 203 LVL) apmērā – esošā elektroenerģijas sistēmas pieslēguma jaudas palielināšanai, kas segtas no valsts budžeta.

Projektu plānots īstenot līdz 2015.gada 31.oktobrim.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016