001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Aktualitātes ERAF projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Tehnikumā” īstenošanā laika periodā no 01.08.2015.-30.11.2015. Vienošanās Nr.2013/0062/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/004
ERAF e r a f

Ieguldījums tavā nākotnē

eu aloneEIROPAS SAVIENĪBA

Aktualitātes ERAF projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Tehnikumā” īstenošanā laika periodā no 01.08.2015.-30.11.2015.

Vienošanās Nr.2013/0062/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/004


2015.gada 30.novembrī noslēgsies Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Tehnikumā”, Vienošanās Nr. Nr.2013/0062/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/004, īstenošana. Projekta ietvaros Jelgavas Tehnikumā ir izveidots moderns un vienots mācību komplekss, kas veicinās Jelgavas Tehnikuma kā profesionālās izglītības kompetences centra Zemgalē turpmāko darbību un attīstību, nodrošinās mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi, it īpaši prioritārajās profesionālās izglītības programmās „Autotransports”, „Būvdarbi”, „Kokizstrādājumu izgatavošana”, „Viesnīcu pakalpojumi”.

Projekta ietvaros ir pilnībā rekonstruētas Jelgavas Tehnikuma ēkas – veikta profesionālās izglītības mācību priekšmetu praktisko un teorētisko apmācību telpu, administratīvo un koplietošanas telpu, dienesta viesnīcas atjaunošana, izbūvētas divas jaunas mācību laboratorijas profesionālās izglītības programmu „Autotransports” un „Būvdarbi” īstenošanai, skolas infrastruktūra ir pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Kopējā būvniecības darbu summa ir 11 723 555 EUR, ar būvniecību saistīto pakalpojumu (tehniskās dokumentācijas izstrādes, autoruzraudzības, būvuzraudzības) izmaksas sasniedz 135 656 EUR.

Būtiski ieguldījumi veikti arī mācību aprīkojuma modernizācijā profesionālo un vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvei – iegādāts aprīkojums prioritārajās profesionālās izglītības programmās „Autotransports”, „Būvdarbi”, „Kokizstrādājumu izgatavošana”, „Viesnīcu pakalpojumi”, kā arī IKT, dabaszinību kabinetu aprīkojums un mācību telpu, laboratoriju un koplietošanas telpu aprīkojums un inventārs – kopā 3 635 556 EUR apmērā. Tas nodrošinās izglītojamajiem iespēju apgūt profesionālās kompetences, strādājot ar mūsdienu darba tirgum atbilstošām tehnoloģijām, un sagatavot speciālistus atbilstoši mainīgajam darba tirgus pieprasījumam, tādējādi paaugstinot viņu konkurētspēju darba tirgū.

Projekta kopējais finansējums ir 15 524 113 EUR, attiecināmās izmaksas – 15 496 790 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 13 327 239 EUR jeb 86%, valsts budžeta finansējums – 2 169 551 EUR jeb 14%.


 
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016