jt baner top uzn-2023


Ārpus formālās izglītība

macibaspieaugusajiem2022 1

macibaspieaugusajiem2022 2

macibaspieaugusajiem2022 3

JELGAVAS TEHNIKUMS

Nodrošina ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanu.
Piedāvājam iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju tiem interesentiem, kuri savas zināšanas un prasmes ieguvuši ārpus formālās izglītības sistēmas vai darba laikā.
Jelgavas Tehnikums piedāvā novērtēt profesionālās kompetences sekojošās kvalifikācijās:

Nr.

p.k.

Izglītības programma

Kvalifikācija

Deleģēšanas līguma numurs un datums

Kvalifikācijas līmenis

1.

Metālapstrāde

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

3-15/138, 15.09.2020.

2. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis / atbilst LKI 3. līmenim

2.

Būvdarbi

Apdares darbu strādnieks

3-15/131, 15.09.2020.

3.

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

3-15/134, 15.09.2020.

3. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis / atbilst LKI 4. līmenim

4.

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Datorsistēmu tehniķis

3-15/137, 15.09.2020.

5.

Autotransports

Automehāniķis

3-15/133, 15.09.2020.

6.

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

3-15/136, 15.09.2020.

7.

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

3-15/135, 15.09.2020.

8.

Kokizstrādājuma izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

3-15/132, 15.09.2020.

9.

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju tehniķis

3-24/23, 20.03.2018.

 

Profesionālās kompetences tiek izvērtētas atbilstoši tām prasībām, kas iekļautas attiecīgās kvalifikācijas standartā, profesionālās kvalifikācijas eksāmenā, kuru Jelgavas Tehnikums organizēs  un īstenos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai  kārtībai.
Maksa par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ietveros sniegtajiem pakalpojumiem ir noteikta 2013. gada 10. septembra Ministra kabineta noteikumos Nr. 791 „Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”
Ikvienam interesantam, pirms dokumentu iesniegšanas, ir iespēja saņemt 2 bezmaksas konsultācijas.
Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu var kārtot individuāli vai pievienoties grupai.
Informācija:
Kontaktpersona: Uldis Sokolovs, direktora vietnieks kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā.
Tālrunis: 29810218
E-pasta adrese: 
uldissokolovs@inbox.lv


NORMATĪVIE AKTI


Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumi Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci

 

Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumi Nr. 791 “Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis

 

Ministru kabineta  2011. gada 30. augusta noteikumi  Nr. 662 “Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās

 

Ministru kabineta  2013. gada 10. decembra noteikumi  Nr. 1412 „Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022