001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

Pasākumu plāns 2021. gada septembris

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

1.09.2021.

900

1000

1200

Zinību diena skolā

Svinīgais pasākums 1.kurss

Audzināšanas stunda 2.-3.kurss

Audzināšanas stunda 4.kurss

JT Mācību telpas

N.Bergfelde

2.09.2021.

1600

Sapulce dienesta viesnīcā dzīvojošajiem izglītojamajiem

Higiēnas un drošības prasības JT izglītojamajiem – piesardzības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Stāva vecāko ievēlēšana.

Iekšējās kārtības noteikumi dienesta viesnīcā dzīvojošajiem.

Higiēna

Elektrodrošība;

Ugunsdrošība;

Ar konkursa nolikumu JT „Kārtības higiēnas prasībām dienesta viesnīcas īrniekiem – izglītojamajiem iepazīstināšana;

Brīvais laiks.

JT Aktu zālē

 

 

N.Bergfelde

Dienesta viesnīcas skolotāji

4.09.2021.

1000 – 1500

Festivāls “MEHATRONS 2021”

Pasta sala, Jelgava

U. Sokolovs

6.09.2021.

1510

Sapulce 1.kursa izglītojamajiem

Mākslinieciskās pašdarbības pulciņi skolā.

JT Aktu zālē

N.Bergfelde

7.09.2021.

1515

Klientu apkalpošanas speciālistu, datorsistēmu tehniķu un programmēšanas tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT Konferenču zāle

J. Poriķe

B. Lukaševiča

N. Jakušova

8.09.2021.

1400

Gleznu izstādes atklāšana

Lasītava

I.Arone

9.09.2021.

1515

Apdares darbu tehniķu, mērniecības tehniķu un inženierkomunikāciju tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT Konferenču zāle

Z.Devjakoviča

B. Lukaševiča

S. Beļajevskova

N. Jakušova

14.09.2021.

1515

Mēbeļu galdnieku metodiskā sanāksme

JT

Konferenču zāle

M.Blumbergs

B. Lukaševiča

N. Jakušova

14.09.2021.

 

1300

Pirmā prezidenta, Jāņa Čakstes, dzimšanas dienas piemiņa (1.kursa izglītojamie)

Audzināšanas stundās

N.Bergfelde

S.Beļajevskova

Audzēkņu dome

Grupu audzinātāji

1400

 

Svinīgs pasākums:

Ziedu nolikšana pie pieminekļa

Jelgavas pilsēta

16.09.2021.

1515

Audzēkņu domes prezidenta un aktīva ievēlēšana. Audzēkņu domes darba plāna apspriešana un precizēšana.

Aktu zāle

N.Bergfelde

Audzēkņu dome

16.09.2021.

1100

Dzejas dienas Jelgavā “Dzejas vilnī”

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Interešu izglītības skolotāja

16.09.2021.

1800

1.kursa vecāku sapulce – 101., 103.grupas

ZOOM

Administrācija

Grupu audzinātāji

16.09.2021.

1515

Humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas sanāksme

JT Konferenču zāle

G. Alksne

N. Jakušova

B. Lukaševiča

20.09.-30.09.2021.

 

Radošu darbu izstāde “Dzejas vilnī”

JT

Aktu zāle

G. Alksne

21.09.2021.

1515

Matemātikas un dabaszinību metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

L. Cekula

B. Lukaševiča

N. Jakušova

22.09.2021.

1515

Automehāniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

V.Tomsons

B. Lukaševiča

S. Beļajevskova

N. Jakušova

22.09.2021.

1800

1.kursa vecāku sapulce – 102., 106.grupas

ZOOM

Administrācija

Grupu audzinātāji

23.09.2021.

1800

1.kursa vecāku sapulce – 108., 110.grupas

ZOOM

Administrācija

Grupu audzinātāji

29.09.2021.

1800

1.kursa vecāku sapulce – 105., 105a. grupas

ZOOM

Administrācija

Grupu audzinātāji

29.09.2021.

1515

Viesmīlības pakalpojumu speciālista un viesmīļu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Skolotāju istaba

Z. Miķelsone

B. Lukaševiča

N. Jakušova

30.09.2021.

1800

1.kursa vecāku sapulce – 104., 109.grupas

ZOOM

Administrācija

Grupu audzinātāji

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020